Individens ställning i det moderna Sverige

[:sv]I de analyser som Lars Trägårdh gör inom ramen för hans – och Henrik Berggrens – teser om statsindividualismen ligger fokus på det sätt på vilket det moderna svenska sociala kontraktet har befriat individer från patriarkala och hierarkiska maktstrukturer i den traditionella familjen och andra institutioner i det civila samhället, exempelvis samfund och välgörenhetsinrättningar. Men Trägårdh har också i annan forskning – och även i boken Är svensken människa – betonat baksidan av denna allians mellan stat och individ. Oberoendet i relation till andra medmänniskor har vunnits till priset av ett beroende av staten. Och även om den svenska staten i ett historiskt och jämförande perspektiv framstår som hyfsat god så har den inte alltid – och är inte nu – varit så för alla. Tvärtom har den svaga maktposition som individen befinner sig i blivit alltför tydlig i historiska exempel som tvångssteriliseringar och det fysiska och psykiska våld som barn, omhändertagna av samhället, blivit utsatta för.

Denna statsindividualismens baksida har Trägårdh uppmärksammat i en rad skrifter som pekat på de juridiskt bindande individuella rättigheternas svaga ställning i Sverige.  Den första mer genomgripande analysen gjorde han inom ramen för den så kallade Demokratiutredningen (1999) och under samma tid publicerades han även i ett par skrifter där fokus låg på sjukvården, där han analyserade patientmaktens förutsättningar i Sverige och den avsaknad av egentliga, juridiskt utkrävbara rättigheter som kännetecknar svensk lagstiftning i ett jämförande perspektiv. Han har under senare år återvänt till detta tema, såväl i internationella akademiska sammanhang som i det svenska offentliga samtalet, till exempel i ett debattinlägg på Newsmill samt i ett kapitel i den antologi som Framtidskommissionen gav ut 2012.[:]

 • BÖCKER

  • After National Democracy: Rights, Law and Power in America and the New Europe (editor), Oxford: Hart Publishing 2004.
  • Empowerment och egenmakt. [“Empowerment and individual rights”], Stockholm: Timbro, 2000.
  • Patientmakt i Sverige, USA och Holland: Individuella kontra sociala rättigheter [”Patient Rights in Sweden, the US, and Holland”], Stockholm: Spri, 1999.
  • Bemäktiga Individerna: Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige [”Empowering Individuals: On the Courts, the Law, and Individual Rights in Sweden.”], SOU 1998:103. Stockholm: Fritzes, 1999.

  VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

  • “Litigation, Social Trust, and Individual Empowerment: Can they Co-exists?”  (with Anthony Sebok), in ms. 2008.
  • “Minority Rights and Local Self-government: Swedish Democratic Governance in the Age of Rights Talk” in Stockholm Studies in Democratic Theory 2, 2006.

  BOKKAPITEL

  • Lars Trägårdh and Lars Svedberg, “The Iron Law of Rights: Citizenship and Individual Empowerment in Modern Sweden” in Adalbert Evers och Anne-Marie Guillemard (eds.), Social Policy and Citizenship. The Changing Landscape. Oxford: Oxford University Press. 2012.
  • “Introduction” in Lars Trägårdh (editor), After National Democracy: Rights, Law and Power in America and the New Europe, Oxford: Hart Publishing (2004).
  • “The Juridification of Politics in the United States and Europe: Hostorical Roots, Contemporary Debates and Future Prospects” (with Michael Delli Carpini) in Lars Trägårdh (editor), After National Democracy: Rights, Law and Power in America and the New Europe, Oxford: Hart Publishing (2004).
  • “Egenmaktens betingelser i Sverige” [“On the Prospects for the Empowerment of the Individual in Sweden”] in Anders Anell and Per Rosén (eds), Valfrihet och jämlikhet i vården.  Stockholm: SNS, 1996.