Skip to content

Forskning

Forskningsmässigt har Lars Trägårdhs produktion rört flera olika områden vars gemensamma nämnare kan sägas vara det svenska samhällskontraktets moraliska och politiska logiker.  Med utgång i hans avhandling var hans första stora tema den svenska politiska kulturen i ett jämförande historiskt perspektiv. I avhandlingen från 1993 (University of California, Berkeley) – The Concept of the People and the Construction of Popular Political Culture in Sweden and Germany, 1800-1933 – låg fokus på folk-begreppet i svenskt och tyskt politisk språk. Inte minst stod frågan om nationen och nationalismen i centrum; om likheter och skillnader mellan de svenska socialdemokraternas föreställning om ett folkhem och de tyska nazisternas vision av Volksgemeinshaft.

Senare kom han att intressera sig för två andra aspekter av det svenska samhällskontraktet: dels det svenska civilsamhällets karaktär och roll för svensk politisk kultur, dels individens ställning i  den moderna välfärdsstaten. Han kom att se svensk politisk kultur som ett triangeldrama med stat, individ och familj/civilsamhälle i huvudrollerna. Denna ansats har lett till en rad verk som analyserat den svenska eller nordiska modellen, det nordiska civilsamhället, samt individens ställning i det moderna Sverige.

Under senare år har Trägårdh utifrån sina analyser av relationerna mellan stat, individ, familj och civilsamhälle också kommit att engagera sig i ett antal relaterade forskningsprojekt: ett som rör den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige; ett som fokuserar på barns välmående och barnrättighetsregimer i olika länder, inklusive Sverige; ett tredje med fokus på det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. I detta sammanhang har Trägårdh pekat på ökade spänningar mellan solidaritetsideal and rättighetslogiker baserade på medborgarskap och nationalstat, å ena sidan, och på mänskliga rättigheter och det en postnationell, gränslös form av solidaritet, å den andra. Han har nyligen också påbörjat ett par nya projekt: ett som rör religion, sekularisering och modernitet i Sverige, samt ett andra som rör relationen mellan filantropi och demokrati.