Skip to content

Barnrättighetsregimer

I boken Är svensken människa utvecklade Lars Trägårdh och Henrik Berggren en teori om de moraliska loger som genomsyrar olika sociala kontrakt. En aspekt som preliminärt betonades var att idén om individuellt oberoende, så central i det svenska sociala kontraktet, också skulle gälla barn. Denna tanke utvecklade sedan Trägårdh och Berggren inom ramen för en internationell konferens om barns rättigheter i New York, organiserad av Lars Trägårdh och hans kollega vid Barnard College, Lisa Tiersten, som ägde rum i maj 2006 på Columbia University i New York där Berggren och Trägårdh presenterade en uppsats som senare publicerades som ett bokkapitel. Idéerna från konferensen i New York utmynnade sedan i en ansökan till Vetenskapsrådet som beviljades 2009.

Detta projekt – The Child, the Family, and the State: Explaining Children’s Rights Regime Variation in Sweden, France, and the US – kom att förläggas till Ersta Sköndal högskola under ledning av Lars Trägårdh. Nedan följer en kort beskrivning av projektets centrala frågeställning och teoretiska ingång.

”Om det finns ett grundläggande värde som delas av så gott som alla människor är det viljan att skydda våra barn och befrämja deras välbefinnande. Trots detta visar komparativa data att barns välbefinnande varierar dramatiskt inte bara mellan rika och fattiga länder utan även mellan och inom de rika länderna i västvärlden. Varför detta är fallet är detta projekts centrala fråga. Teoretiskt utgår projektet från vår och andras forskning kring social- och familjepolitik som pekar på att man kan identifiera olika idealtypiska regimer när det gäller relationerna mellan individ, familj och stat. Vår hypotes är att dessa i sin tur genererar distinkta barnrättighetsregimer. Vi kommer att utveckla och renodla vår teori genom kvalitativa och historiska studier i tre länder – Sverige, Frankrike och USA – för att sedan testa och applicera denna teori genom en kvantitativ analys av data från ett större antal rika länder i västvärlden.”

Det går att läsa mer om projektet här.